เปิดญัตติซักฟอกรมต.รายบุคคล “นายกฯ”ถูกยำใหญ่กระหน่ำทุกข้อหา

world news

วันที่ 25 ม.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10รัฐมนตรีนั้น ประกอบด้วย

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

ถูกยื่นอภิปรายประเด็นบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีพฤติการณ์ทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้ตนเองและพวกพ้อง ท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจดิ่งเหว มีการใช้อำนาจแลกผลประโยชน์ ทำให้การทุจริตแพร่กระจาย ไม่ต่างจากโรคระบาด จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทุจริตเฟื่องฟู เบ่งบานมากที่สุด ปกปิดความผิดตนเองและพวกพ้อง ไม่รอบคอบใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไม่รักษาวินัยการเงินการคลัง มุ่งแต่สร้างความนิยมชมชอบให้ตนเอง สร้างความแตกแยกในสังคม ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ ทำลายผู้เห็นต่าง ละเลยให้มีบ่อนพนันกระจายไปทั่ว

ไม่ยึดมั่นศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน นำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม ทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดินของพล.อ.ประยุทธ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง

2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ถูกยื่นอภิปรายประเด็นทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ใช้งบประมาณรัฐสร้างความร่ำรวย มั่งคั่งให้ตนเอง ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ซื่อสัตย์สุจริต มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข

ถูกยื่นอภิปราย ประเด็นบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไม่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดรอบสองอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประชาชน ปกปิด อำพรางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค เพื่อเปิดช่องให้ทุจริต แสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินนโยบายที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์

ถูกยื่นอภิปรายประเด็น บริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้สำนึก ไร้ความรับผิดชอบ ลอยตัวหนีปัญหา เลือกปฏิบัติ พูดอย่างทำอย่าง ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่งตั้งบุคคลไม่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเพื่อแสวงหาประโยชน์ในลักษณะแบ่งแยกหน้าที่กันทำ ทุจริตในหน่วยงาน จงใจปกปิดข้อมูล ปกป้องการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ใช้อำนาจด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เสียสละ ไม่เปิดเผย และไม่มีความรอบคอบ ผลของการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้หน่วยงานในกำกับเกิดความเสียหาย กระทบต่อผลประโยชน์ประเทศและประชาชนอย่างร้ายแรง

5. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

ถูกยื่นอภิปรายประเด็น บริหารราชการแผ่นดินโดยมิคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศ และความผาสุกของประชาชน แต่ใช้อำนาจในตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง ใช้กลไกทางกฎหมายวางแผนทุจริตอย่างเป็นระบบแยบยล ปล่อยปละละเลยให้องค์กรในกำกับทุจริตอย่างกว้างขวาง ใช้อำนาจด้วยความไม่ซื่อสัตย์ ไม่และปกปิดความผิดตนและบุคคลแวดล้อม บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

ถูกยื่นอภิปราย ประเด็น ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้สำนึก ไร้ความรับผิดชอบ ขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดี ใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำในลักษณะกดขี่ข่มเหงข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีบุคคลหลายรายซึ่งเป็นพวกพ้องของตนเข้าสู่ตำแหน่ง และแสวงหาประโยชน์โดยการทุจริต มีพฤติกรรมฉ้อฉล ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต จงใจปกปิดข้อมูลเพื่อปิดบังการทุจริต

7. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

ถูกยื่นอภิปราย ประเด็น บริหารราชการผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ปล่อยปละละเลยให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน ไม่กำกับควบคุมผู้ใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบจนเกิดแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนส่งผลเสียหายแก่ประเทศและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง มีพฤติการณ์ใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนและพวกพ้อง สร้างความแตกแยกให้เกิดในสังคม ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างผู้ที่เห็นต่าง

8. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

ถูกยื่นอภิปราย ประเด็นบริหารราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชน เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาด เพื่อให้มีสิทธิดำเนินงานในกิจการของรัฐ โดยไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ทุจริตต่อหน้าที่และปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแล สมคบกันเพื่อปิดบังการทุจริต

9. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย

ถูกยื่นอภิปราย ประเด็นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

10. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

ถูกยื่นอภิปราย ประเด็นบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่อง ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง โดยไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ปกปิดข้อมูลความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในการยื่นหรือการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล กร่างเถื่อน และสร้างอิทธิพลให้กับบริวารและพวกพ้อง ปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ เสนอให้มีการแต่งตั้งคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นข้าราชการการเมือง โดยไม่คำนึงถึงวุฒิภาวะและความเหมาะสม

——————
แสดงความเห็น

– ประเทศไทยมีฝ่ายค้าน ปัญญาอ่อนที่สุดในประวัติศาสตร์ คัดลอกคำศัพท์ออกจาก พจนานุกรม! กรรมของประชาชน

– ข้อกล่าวหาที่เป็นความจริง3ข้อ
1ปล่อยให้มีการทุจริตเงินสินบน20ล้าน
2ปล่อยให้มีการบุกรุกป่าสงวน
3ปล่อยให้มีการหลีกภาษีเรือไปจดทะเบียนที่เกาะคุก
3ข้อนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ฟังขึ้น

– ข้อหาที่ตั้งเนี่ยเหมือนเป็นปัญหาของฝ่ายค้านเองทั้งหมดนะ เรื่องบ่อน เรื่องบอส เรื่องป้าสมพร เรื่องสกุลธร เรื่องจำนำข้าวที่ต้องตั้งงบประมาณชดใช้มหาศาลไม่พูดถึง การดำเนินคดีของตำรวจ อัยการ ปปช. กกต.ล่าช้า ทำให้ความยุติธรรมล่าช้า ไม่เป็นธรรมกับปชช.ไม่พูดถึงเลยนะ

– แต่ละข้อหาเคยมีหลักฐาน​อะไรเอาผิดเขาได้บ้างวะ มีแต่พูดสาดโคลนเอาสะใจเหมือนหมาขู่จะกัดเลยแบบถ้าไม่ลาออกกูจะสาดขี้เอ้ยสาดโคลนใส่มึงต่อ

– คำกล่าวหาฟังดูรุนแรงมาก รอดูว่าข้อเท็จจริงตามที่กล่าวหาเขาจะมีอะไรบ้าง หวังเงินเดือนจากภาษีประชาชนจะทำหน้าที่ได้ดีนะ

– ถ้าจะเล่นประวิตร ก็ไปตรวจสอบ 1.บริษัทรับเหมา ที่ได้งานทหารบ่อยๆ หรือโซนตะวันออกนั่นแหล่ะครับ จำชื่อไม่ได้เลย แต่ทำให้มีทุกวันนี้แหล่ะครับ ลองไปค้นดู ก็จะเจอแล้วครับ นาฬิกาต่างๆอาจจะมาจากที่นี่ก็ได้ครับ แล้วก็ 2.ลองไล่สายนามสกุลนี้ว่ามีการเลื่อน การบรรจุ อะไรในหน่วยงานราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือเปล่า ก็อาจจะเจอได้ครับ ไล่ตั้งแต่ชั้นนายพลหญิงชาย ลงไปเลยครับ อิอิ ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลมั้งครับ

– แรงงานเถื่อน บ่อนเถื่อน ละเลย ละเว้น ไร้ประสิทธิภาพ 100นายกก็แก้ไม่ได้ รัฐบาลก็หาข้อแก้ตัวให้ดี ไม่ขัดหูปชช. ให้ดีก็แล้วกัน เพราะโควิตคราวนี้ ทำประเทศฉิบหายไปเยอะกว่าครั้งแรกมาก

– อยากดูการอภิปรายในรัฐสภาเพราะจะได้ดูข้อมูลของฝ่ายค้านว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อกล่าวหากล่าวอ้างใส่ร้ายโดยเอาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียไปอภิปรายหรือไม่จะได้ดูคุณภาพของฝ่ายค้านครับ

– #ฝ่านค้านยื่นญัตติอภิปรายยังงัยให้เข้าตัว🤣🤣🤣
นอกจากเสียเวลาแล้ว…ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
#เลิกใช้สภาเป็นที่สำเร็จความใคร่ทางการเมืองซะทีเถอะครับ

– ผมนี้โคตรเป็นห่วงเลยครับเป็นห่วงฝ่ายค้านจะบ้าน้ำลายตัวเองจนลืมไปว่าฝ่ายค้านเป็นคนขอญัตติอภิปรายอะครับ